Oppimisportfolio (learning portfolio)

Oppimisportfolio on menetelmä oppilaan oman oppimisen kehittämiseen ja seuraamiseen. Oppimisportfolio koostuu oppilaan oppimisprosessin aikana tekemistä töistä (esim. kirjoitustyöt, kuvat, videot), joita yleensä yhdistää jokin tietty oppimistavoite ja erilaiset oppimisen osa-alueet. (Chang, 2001; Samkin & Francis, 2008)

Oppimisportfolion hyödyntäminen mahdollistaa oppimisprosessin ja -tulosten monipuolisen arvioimisen sekä oppilaan oman aktiivisuuden (Chang, 2001) ja muiden sellaisten kykyjen kehittämisen (esim. luovuus ja kriittinen ajattelu), joita työelämässä arvostetaan (Samkin & Francis, 2008) alasta riippumatta. Oppilaan oppimisen kannalta tärkeää ovat oma-aloitteisuus ja aktiivisuus, mutta myös vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä, jotta portfolion tekeminen ja sen sisältö tukevat oppimista (Chang, 2001).

Oppimiportfolioiden hyödyntämistä opetuksessa on tutkittu kasvavassa määrin. Tutkimuksissa on keskitytty erityisesti portfolioiden käyttämisen hyödyllisyyteen ja oppimistavoitteiden saavuttamiseen (esim. Omar, 2006). Nykyään huomiota saavat erityisesti verkkoratkaisuja, verkostoja ja yhteisöllisyyttä hyödyntävien portfolioiden käyttäminen opetuksessa (esim. Chang, 2001). Erityisesti yrittäjyyskasvatuksen alalla portfolioiden käyttöä ei ole vielä tutkittu samassa määrin.

Aineisto

Chang, C-C. 2001. A study on the evaluation and effectiveness analysis of web-based learning portfolio (WBLP). British Journal of Educational Technology, 32, 435–458.**Omar, M. A. 2006. Filling the assessment gap: Using a learning portfolio in international development courses. Journal of Health Organization and Management, 20 (1), 74 – 80. **Samkin, G., & Francis, G. 2008. Introducing a learning portfolio in an undergraduate financial accounting course. Accounting Education, 17 (3), 233 – 271.****