Asiakasomistaja (customer-owner)

Asiakasomistaja on osuuskunnan (ks. osuuskunta) vapaaehtoinen jäsen yhdessä muiden jäsenten kanssa. Asiakasomistaja liittyy osuuskuntaan yleensä maksamalla osuusmaksun osuuskunnan pääomaan, käyttää osuuskunnan tarjoamia palveluita ja saa siitä etuja (esimerkiksi voitto-osuuden tai ostohyvitystä) sekä voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan ja päätöksentekoon. (Cuthbertson, 2005; Jussila, 2007; Osuuskuntalaki)

On oleellista erottaa asiakasomistaja asiakkaasta. Asiakasomistaja ei ole vain asiakas, vaan myös omistaja ja aktiivinen toimija, joka voi tavoitella taloudellista etuaan yhdessä muiden jäsenten kanssa, mutta myös tuntea psykologista omistajuutta (ks. psykologinen omistajuus) osuuskuntaansa kohtaan (Jussila, 2007). Asiakasomistajan erityisroolin vuoksi side osuuskuntaan on yleensä voimakas ja merkityksellinen sekä asiakkaalle itselleen että osuuskunnalle (Cuthbertson, 2005; Jussila, 2007).

Asiakasomistajia ja asiakasomisteisia osuuskuntia on tutkittu vielä verrattain vähän. On kuitenkin ymmärretty, että asiakasomisteisuuteen liittyy huomattavia erityispiirteitä (esim. Jussila, 2007). Lisäksi on huomattu, että asiakasomisteisuuteen liittyy monia merkittäviä etuja sekä osuustoiminnan että asiakkaan kannalta (Cuthbertson, 2005). Siksi asiakasomistajien ja asiakasomisteisten osuuskuntien tutkimuksen voi olettaa kasvavan tulevaisuudessa.

Aineisto

Cuthbertson, R. (2005). The value of customer-owners: An interview with Kari Neilimo, CEO, S-Group. European Retail Digest, 45, 39 – 43.

Jussila, I. (2007). Omistajuus asiakasomisteisissa osuuskunnissa. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 271. Väitöskirja, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Osuuskuntalaki. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011488. Viitattu 2.1.2013.