Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyömalleja arvioitiin YVIn verkostokilpailussa. Kuvaukset kilpailutöistä sekä kilpailutyöt (video/pdf) alempana tällä sivulla.

YVI-hankkeen lukuvuonna 2012-13 järjestämässä valtakunnallisessa Connected Educator -kilpailussa nostettiin esiin verkostoja, joiden toiminta tukee yrittäjyyskasvatusta erityisesti opettajankoulutuksessa, perusopetuksessa tai toisen asteen opetuksessa. Kilpailutöitä arvioitiin mm. toiminnan innovatiivisuuden sekä verkostotoimijoiden laajan edustavuuden suhteen.

Seitsemän hienoa kilpailutyötä - ykköseksi yrittäjyyskasvatuksen keskisuomalainen verkostomalli

Kilpailuun jätettiin yhteensä seitsemän kilpailutyötä, joista arviointiraati nosti voittajaksi Keski-Suomen yrittäjyyskasvatusverkoston Ehjän Polun. Raadin mukaan Keski-Suomen verkosto on osoitus pitkäjänteisestä, suunnitelmallisesta työstä yrittäjyyskasvatuksen, eri ikäisten oppijoiden ja koko maakunnan hyväksi. Verkosto kattaa maakunnan yrittäjyyskasvatustoimijat monipuolisesti esiopetuksesta aina korkea-asteelle saakka, ja toiminta on onnistuttu viemään jo rakenteiden tasolle.

Arviointiraati totesi myös, että kaikki kilpailutyöt ovat omalla tavallaan erinomaisia. Ne antavat viitettä yrittäjyyskasvatuksen laajasta kentästä, toiminnan eri muodoista ja tasoista sekä verkostoitumisesta Suomesta. Kilpailuun osallistuneet verkostot ovat yhteydessä yhteensä satoihin yrittäjyyskasvatuksen toimijoihin ympäri Suomen.

YVI-hanke onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita! Kannustamme tutustumaan kilpailutöihin (alempana tällä sivulla) ja osallistumaan jo olemassa olevien verkostojen toimintaan tai kehittämään omia yhteistyön malleja. Yhdessä tekemisessä on voimaa!

Kilpailuun osallistuneet verkostot:

HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Omnian välinen yhteistyö - Yrittäjyyskasvatusohjelma

Yrittäjyyskasvatusohjelmassa on mukana HAAGA-HELIA AOKK:n opettajaopiskelijoita ja heidän ohjaajiaan, Omnian opettajia ja opiskelijoita sekä yrittäjiä. Yrittäjyyskasvatusohjelma on uudenlainen tapa toteuttaa ammatillista opettajankoulutusta yrittäjyyden edistämisen oppimisympäristöissä. Ohjelma on eräänlainen malli, jota voidaan soveltaa opettajankoulutuksessa tehtävään yhteistyöhön eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Yrityskylä, koululaisten oma yhteiskunta

Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston organisoima, kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Lukuvuoden 2013-14 aikana Yrityskylä tavoittaa puolet Suomen kuudesluokkalaisista sekä heidän opettajiaan ja vanhempiaan, korkeakouluja, toisen asteen oppilaitoksia, kuntia ja satoja yrityksiä ympäri maan.

Oulun Yrittäjyyskasvatusverkosto

Oulun Yrittäjyyskasvatusverkosto syntyi tarpeesta luoda kohtaamispaikka alueen monille yrittäjyyskasvatusta kehittäville oppilaitosten ja elinkeinoelämän toimijoille. Yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on löytää uusia kumppanuuksia ja luoda yhteinen käsitys aihealueesta. Verkostossa jaetaan tietoa eri tahojen yrittäjyyskasvatustoiminnoista ja tuetaan niiden toteuttamista, hahmotetaan kuvaa yrittäjyyskasvatuksen polusta varhaiskasvatuksesta työelämään.

YVI JAMK AOKK Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien verkosto

YVI JAMK AOKK:n kilpailutyössä esitellään erityyppisiä verkostoja, joissa JAMK AOKK:n tiimi on mukana: elävät/toimivat verkostot, ad hoc -verkostot; kansalliset areenat, virtuaali- ja kv-verkostot. Verkostoissa on oltu mukana ja tehty kehitystyötä vuodesta 1995 lähtien: mm. Yrittäjyysvuosikymmen, (YEP) Yrittäjyyden Ehjä Polku, maakunnallinen kehittämistyö, toimijoiden omat verkostot.

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulutuksen yrittäjyyskasvatusverkosto

Verkostossa on kymmenittäin yhteistyökumppaneita: koulutuskeskuksia, ammatillisia korkeakouluja, yliopistoja Suomessa ja ulkomailla, yrityksiä, järjestöjä. Kilpailutyössä yhteistyökumppanit ja opiskelijat kertovat myönteisistä kokemuksistaan HAMK AOKK:sta.

Yrittäjyys ja erilaiset ammatit ja työtehtävät tutuksi -verkosto - työnimi "YRITE"

TAOKKin toimijoiden esittelemässä verkostossa on mukana ammatillinen opettajankoulutus, alakoulu ja Yrityskylä. Suunnitelmissa on verkostoitua myös yläkoulujen ja lukion suuntaan ja jatkaa toimintaa esimerkiksi hankkeen muodossa. Esitetty suunnitelma kattaa ajanjakson kevät 2011 - syksy 2013.

Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä Polku - Keski-Suomen yrittäjyyskasvatusverkosto

Ehjän Polun verkosto kattaa maakunnan yrittäjyyskasvatustoimijat aina esiopetuksesta korkea-asteelle saakka. Mukana verkostossa on eri kouluasteilla työskenteleviä opettajia ja rehtoreita, sivistystoimenjohtajia ja yrittäjiä sekä erilaisissa kehitystehtävissä ja kolmannella sektorilla työskenteleviä henkilöitä. Verkoston toiminnan tuloksena maakuntaan on rakennettu eri ikä- ja oppimisvaiheet huomioiva yrittäjyyskasvatuksen keskisuomalainen kokonaisuus, "Ehjän Polun malli".