Tavoitteet

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea opiskelijassa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa.

Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteiden ja taitojen kehittäminen. Tosin aktiivisista, oma-aloitteisista ja mahdollisuuksia näkevistä ihmisistä tulee keskimääräistä useammin yrittäjiä. Näitä asenteita ja taitoja voidaan kutsua myös termillä sisäinen yrittäjyys.

Ulkoinen yrittäjyys liittyy lähinnä yritystoiminnan harjoittamiseen. Usein mielletään, että sellaiset koulussa tapahtuvat toiminnat, joihin liittyy rahojen keräämistä, ovat ulkoista yrittäjyyskasvatusta. Sisäisellä yrittäjyydellä taas tarkoitetaan yrittäjämäistä toiminta- ja ajattelutapaa, joka ei välttämättä johda yrityksen perustamiseen. Sisäistä yrittäjyyttä tarvitaan silloinkin, kun ollaan toisen palveluksessa.

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristönä ei ole vain koulu, vaan oppimisympäristöt laajenevat entistä enemmän koulun ulkopuolelle. Jotta opiskelijat saavat realistisen ja konkreettisen kuvan yrittäjyydestä, on koulun ja yritysten välinen yhteistyö tärkeää. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat – sekä koulu että yritys.