Alakoulu

Yrityskylä

Taloudellisen tiedotustoimiston Yrityskylä on talous- ja työelämätaitojen oppimisympäristö. Yrityskylä on suunnattu 5.-6.-luokkalaisille. Jokainen oppilas toimii Yrityskylä-päivänä isoon tilaan rakennetussa pienoiskaupungissa yhdessä ammatissa. Päivän aikana oppilas oppii yhteiskunnan ja talouden perusteita sekä saa tietoutta kansalaisuudesta ja työelämän taidoista.

Yrityskylässä on eri yritysten ja julkisten palvelujen toimitilat. Oppilaat saavat Yrityskylään osallistuneiden yritysten toiminnasta kokemusperäistä tietoa. Yritysten kannattaa tuoda tulevaisuuden työntekijöille omaa toimintaansa esille osallistumalla Yrityskylä-päiviin.

YES Kummit

YES Kummi tuo tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimii esikuvana nuorille työn tekijänä ja oman alansa ammattilaisena. Yrittäjälle YES Kummit on loistava tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Yhteistyön kautta näet, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu? YES Kummina voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa. 

YES Kummi voi itse päättää, minkälaista yhteistyötä koulun kanssa tekee. Hän esimerkiksi:

  • kutsuu oppilaita yritysvierailuille
  • kertoo oman yrittäjätarinansa koululla
  • toimii neuvonantajina nuorten perustamissa NY-yrityksissä tai osallistuu vierailevana työelämän edustajana muihin NY-ohjelmiin
  • auttaa asiantuntijan roolissa koulun yrittäjyyskasvatuksessa
  • antaa vinkkejä nuorille esimerkiksi työnhakuun
  • lisää kokemuksellaan ja esimerkeillään nuorten työelämätuntemusta ja luo yrittäjämäistä asennetta tulevaisuuden tekijöihin

YES Kummit ovat sitoutuneita toimimaan verkostossa omien aikataulujensa puitteissa. Jos olet kiinnostunut toimimaan YES Kummina, voit rekisteröityä kummiksi yeskummit.fi -palvelussa.

Lisätietoja: http://www.yes-keskus.fi/palvelut/koulu-yritys-yhteistyo

Sponsorointi

Sponsorointi tarkoittaa jonkin oppilaitoksen hankkeen rahoittamista tai tukemista taloudellisesti. Sponsori ei saa vaikuttaa hankkeen sisältöön, vaan sponsorin vastike tuesta rajautuu logoon ja sen saamaan näkyvyyteen. Koulun ulkopuolelle suuntautuvassa markkinoinnissa sponsori voi mainita tukevansa koulun hanketta. Sponsoroinnin ja muun kaupallisen yhteistyön ehdot ja toteuttamismuodot eivät saa olla ristiriidassa koulun kasvatus- ja opetustehtävän kanssa. Huomioliivien hankkiminen, liikuntatapahtumien sponsorointi tai arpajaispalkintojen tarjoaminen luokkaretkirahaston kartuttamista varten ovat esimerkkejä sponsoroinnista.

Lisätietoja: Opetushallituksen ja Kuluttajaviraston ohjeita  

Kerhotoiminnan tukeminen

Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää lapsille monipuolista ja lapsen kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen iltapäivää. Koulujen kerhotoimintaa pyritään kehittämään siten, että sen piiriin saadaan myös niitä lapsia, joilla ei ole muuten mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä, ja antaa lapsille mahdollisuuden muun muassa sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Yritysten osaamista hyödynnetään usein kerhotoiminnan järjestämisessä - yrityksen edustaja voi esimerkiksi auttaa ja neuvoa lapsia esimerkiksi askartelussa tai lahjoittaa esimerkiksi muovailuvahaa tai muita tarvikkeita.

Lähteet ja lisätietoja: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/koulun_kerhotoiminta

Taksvärkkipäivät

Taksvärkki-sanaa käytetään koululaisten vuosittaisesta kampanjasta, jolla kerätään rahaa kehitysyhteistyöhön. Taksvärkkipäivänä keräykseen osallistuvat koululaiset työskentelevät päivän ajan koulun ulkopuolella ja lahjoittavat työnsä tuoton keräykselle. Oppilas tekee itse hankkimassaan työpaikassa tai kotona työn, josta saatu palkka tilitetään ennalta määrättyyn kohteeseen. Yritykset voivat tukea taksvärkkitoimintaa tarjoamalla oppilaille päiväksi työtä yrityksessään tai lahjoittamalla tunnin palkan keräykseen.

Lähde ja lisätietoja: http://www.taksvarkki.fi/tv/

Yrityskummit

Yritys voi hankkia itselleen koulusta kummiluokan. Kummiluokan oppilaille avautuu mahdollisuus nähdä käytännön työelämää pitkäjänteisesti. Luokka voi tutustua monipuolisesti kummiyrityksensä eri toimialoihin, markkinointiin, tuotehallintaan ja sidosryhmiin. Kummiyritykset voivat myös ottaa TET-jaksolaisia ja kesätyöntekijöitä kummiluokaltaan, kun oppilaat ovat sen ikäisiä. Yhteistyö suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa siten, että sillä on selkeät ja toteutettavissa olevat tavoitteet. Yrityskummitoimintaa harjoitetaan alakoulusta korkea-asteelle asti. Toiminnan sisältö, muoto ja tavoitteet tulee miettiä kohderyhmän mukaan.

Lähde ja lisätietoja: http://www.yrityskummit.fi/

Yritysvierailut ja yrittäjän vierailut oppilaitoksissa

Monet luokat käyvät mielellään yritysvierailuilla erityisesti paikallisissa yrityksissä, luokkaretkien ja ekskursioiden yhteydessä kauempanakin. Yritysvierailuilla, niin kuin muussakin yritys-oppilaitosyhteistyössä, yritys saa tuntumaa tulevaan työvoimaan. Oppilaiden vierailut voivat liittyä johonkin tiettyyn kurssiin tai oppiaineeseen, jolloin yritykseen tutustuminen tapahtuu tietystä näkökulmasta. Yritysvierailujen avulla nuori muodostaa mielikuvan yrityksestä tulevaisuuden työpaikkana ja yritys voi luoda kiinnostusta toimintaansa kohtaan. On tärkeää tehdä yritysten tarjoamia monipuolisia ammatteja ja uramahdollisuuksia näkyväksi alueen nuorille.

Yrittäjä tai yrityksen edustaja voi myös vierailla oppilaitoksissa keskustelemassa oppilaiden kanssa esimerkiksi liittyen johonkin teemaan, kuten työnhakuun ja hyviin toimintatapoihin työpaikalla, tai antaa eväitä henkilökohtaisen talouden hallintaan oppitunnilla yhdessä opettajan kanssa. Yritysvierailut ovat yleisiä jokaisella koulutusasteella. Vierailun sisältö ja tavoitteet tulee miettiä kohderyhmän mukaan yhdessä opettajan kanssa. Vierailuja tehdään usein esimerkiksi teemapäivinä ja yrittäjyysviikoilla.

Nuori Yrittäjyys ry (NY)

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) tarkoitus on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa erilaisia opinto-ohjelmia perusasteesta korkea-asteelle asti. NY-toiminta on yritykselle loistava mahdollisuus toteuttaa yhteiskuntavastuuta - toiminnassa sijoitetaan suoraan tulevaisuuteen. Osallistumalla NY:n toimintaan yrittäjä voi jakaa osaamistaan ja olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen.

Opettajan työelämään tutustumisjakso (OPE-TET)

Opettajan työelämään tutustumisjaksolla opettaja saa tarkemman kuvan työelämässä vaadittavista tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista tutustumalla paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Opettaja päivittää esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä nykypäivän työelämä- ja yritystoimintatietoutta, jota hän voi jakaa oppilailleen ja työyhteisölleen ja. OPE-TET -jakso kestää 1-5 päivää ja työaika on 6-8 tuntia päivässä. TET:ssa opettaja tutustuu ja osallistuu yrityksen tai organisaation toimintaan työntekijöiden opastuksella ennakkoon valmistellun suunnitelman mukaisesti.

Lähde ja lisätietoja: http://peda.net/veraja/tori/pks/ope-tet

Ohjeita oppilaitosyhteistyöhön

Alakoulujen kanssa toimiessa kannattaa ottaa yhteyttä koulun rehtoriin tai suoraan aineen- tai luokanopettajaan. Myös koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä edistävät tahot auttavat yrityksiä oppilaitosyhteistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.