Ammattiopistot

Hopen TOY-malli eli Työssä Oppiminen Yrittäjänä

HOPE-hanke on toisen asteen oppilaitoksille suunnattu valtakunnallinen yrittäjyyskasvatushanke, jota hallinnoi Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. HOPE-hankkeessa pyritään tuomaan yrittäjyyskasvatuksen pioneerina toimivan Tiimiakatemian yhteisölliset Partus-oppimismenetelmät sovelletusti toisen asteen oppilaitosten arkeen - niin luokkahuoneisiin ja työtiloihin kuin osastoille ja koko koulun kulttuuriin. Keinoja uusien oppimismenetelmien käyttöönottamiseen ovat muun muassa oppilaitoksille suunnatut HOPE Kipinä -päivät, opettajille suunnattu valmentajuustietoja ja -taitoja kehittävä Tiimimestari-ohjelma sekä HOPE Myrsky -tapahtuma.

Lähde ja lisätietoja: http://www.hope.fi

YES Kummit

YES Kummi tuo tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimii esikuvana nuorille työn tekijänä ja oman alansa ammattilaisena. Yrittäjälle YES Kummit on loistava tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Yhteistyön kautta näet, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu? YES Kummina voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa. 

YES Kummi voi itse päättää, minkälaista yhteistyötä koulun kanssa tekee. Hän esimerkiksi:

  • kutsuu oppilaita yritysvierailuille
  • kertoo oman yrittäjätarinansa koululla
  • toimii neuvonantajina nuorten perustamissa NY-yrityksissä tai osallistuu vierailevana työelämän edustajana muihin NY-ohjelmiin
  • auttaa asiantuntijan roolissa koulun yrittäjyyskasvatuksessa
  • antaa vinkkejä nuorille esimerkiksi työnhakuun
  • lisää kokemuksellaan ja esimerkeillään nuorten työelämätuntemusta ja luo yrittäjämäistä asennetta tulevaisuuden tekijöihin

YES Kummit ovat sitoutuneita toimimaan verkostossa omien aikataulujensa puitteissa. Jos olet kiinnostunut toimimaan YES Kummina, voit rekisteröityä kummiksi yeskummit.fi -palvelussa.

Lisätietoja: http://www.yes-keskus.fi/palvelut/koulu-yritys-yhteistyo

Työssäoppiminen

Ammatillisen koulutuksen työssäoppiminen on määrätty osaksi tutkintoa laissa asti. Työssäoppimisen tavoitteena on parantaa ammatillisten tutkintojen työelämävastaavuutta. Työssäoppiminen on opetusmenetelmä: suunniteltua, ohjattua ja valvottua oppimista työpaikalla. Työssäoppimisen tarkoitus on, että valmistuessaan ammattiin nuoret osaavat juuri niitä asioita, joita työpaikoilla tarvitaan ja arvostetaan.

Työssäoppiminen suoritetaan eripituisissa jaksoissa. Pääsääntöisesti työssäoppimisjaksot ovat 8 – 16 viikon mittaisia, mutta osalla aloista ensimmäinen työssäoppimisjakso on kahden viikon pituinen tutustumisjakso. Joillakin aloilla alan luonteesta tai määräyksistä (esim. tarvitaan 18 vuoden ikä) johtuen työssäoppiminen sijoitetaan viimeiseen lukukauteen. Työssäoppimisjaksojen loppuvaiheessa opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöissä. Kokonaisuudessaan työssäoppimista on suoritettavasta ammattitutkinnosta riippuen 20 – 30 viikkoa yhtä tutkintoa kohti. Työssäoppiminen toteutetaan tavallisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa.

Ammattiopistojen työssäoppimisjaksojen tavoitteet ja tehtävät ovat selkeästi määriteltyjä. Ensimmäisten työssäoppimisjaksojen tarkoituksen ollessa lähinnä tutustua oman alan työtehtäviin pyritään viimeisissä työssäoppimisjaksoissa itsenäiseen ammattitaitoiseen työskentelyyn osana työyhteisöä.

Lähde ja lisätietoja: http://oulu.ouka.fi/draivi/vanhat/harjoittelu_eri_oppilaitostasoil.htm

Opinnäytetyön aiheet ammattiopistoille

Ammatillisiin opintoihin sisältyy opinnäytetyö, jonka työtuntimäärä vastaa noin yhden kuukauden opintoja. Opinnäytetyön tavoitteena on opiskelijan kehittyminen omatoimisuuteen, ammatin hallintaan ja elinikäiseen oppimiseen. Opinnäytetyö voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava. Se voi olla työtehtäväkokonaisuus, kirjallinen työ, multimedia- tai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote. Työssäoppimisjaksolla on mahdollisuus keskustella työpaikkaohjaajan kanssa mahdollisesta opinnäytetyön tekemisestä kyseiseen yritykseen. Opinnäytetyön tekemisen kautta voi näyttää osaamista ja olla todella hyödyksi yritykselle. Opinnäytetyö voi myös edesauttaa työllistymistä.

Lähde ja lisätietoja: http://www.seutunappi.fi/opiskelusta_tyoelamaan/opiskeluun/opinnaytetyo/opinnaytetyo_ammattiopistossa

Yritysvierailut ja yrittäjän vierailut oppilaitoksissa

Monet luokat käyvät mielellään yritysvierailuilla erityisesti paikallisissa yrityksissä, luokkaretkien ja ekskursioiden yhteydessä kauempanakin. Yritysvierailuilla, niin kuin muussakin yritys-oppilaitosyhteistyössä, yritys saa tuntumaa tulevaan työvoimaan. Oppilaiden vierailut voivat liittyä johonkin tiettyyn kurssiin tai oppiaineeseen, jolloin yritykseen tutustuminen tapahtuu tietystä näkökulmasta. Yritysvierailujen avulla nuori muodostaa mielikuvan yrityksestä tulevaisuuden työpaikkana ja yritys voi luoda kiinnostusta toimintaansa kohtaan. On tärkeää tehdä yritysten tarjoamia monipuolisia ammatteja ja uramahdollisuuksia näkyväksi alueen nuorille. Yrittäjä tai yrityksen edustaja voi myös vierailla oppilaitoksissa keskustelemassa oppilaiden kanssa esimerkiksi liittyen johonkin teemaan, kuten työnhakuun ja hyviin toimintatapoihin työpaikalla, tai antaa eväitä henkilökohtaisen talouden hallintaan oppitunnilla yhdessä opettajan kanssa. Yritysvierailut ovat yleisiä jokaisella koulutusasteella. Vierailun sisältö ja tavoitteet tulee miettiä kohderyhmän mukaan yhdessä opettajan kanssa. Vierailuja tehdään usein esimerkiksi teemapäivinä ja yrittäjyysviikoilla.

Nuori Yrittäjyys ry (NY)

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) tarkoitus on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa erilaisia opinto-ohjelmia peruasteesta korkea-asteelle asti. NY-toiminta on yritykselle loistava mahdollisuus toteuttaa yhteiskuntavastuuta - toiminnassa sijoitetaan suoraan tulevaisuuteen. Osallistumalla NY:n toimintaan yrittäjä voi jakaa osaamistaan ja olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen.

Lähde ja lisätietoja: http://finland.ja-ye.eu/pls/apex31mb/f?p=17000:1001:2564657468518423

Oppilaitososuustoiminta

Oppilaitososuuskunnat ovat yleistyneet yrittäjyyttä ja oppimista yhdistävänä oppimisympäristönä erityisesti ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Niitä on myös yli 10 lukiossa. Ensimmäinen oppilaitososuuskunta perustettiin Jyväskylän ammattikorkeakouluun vuonna 1997. Oppilaitososuuskunta on oikea yritys, jossa opiskelijat oppivat yrittäjyyden eri osa-alueita käytännön asiakasprojekteissa.

Se, että opiskelijat ovat useimmiten valinneet opiskelijayrityksen muodoksi osuuskunnan, johtunee paljolti siitä, että osuustoiminnallinen yrittäminen on jo lähtökohdiltaan yhteisyrittämistä. Osuuskunta on liikeyhteisön ohella aina myös henkilöyhteisö eikä pääomayhteisö. Tällainen perusta soveltuu erinomaisesti tiimiyrittämiseen. Lisäksi oppilaitososuuskunta on kohtuullisen helppo perustaa, sillä se vaatii vain pienen pääomapanostuksen ja opiskelijat voivat muokata perustamisvaiheessa yrityksen sääntöjä joustavasti.

Osuuskuntamuotoiseen yrittäjyyteen liitetään demokraattisuuden, tasapuolisuuden, rehellisyyden sekä paikallisen ja yleisesti kestävän kehittämisen arvoja. Oppilaitososuuskuntaa perustaessaan opiskelijat voivat rakentaa toimintaansa erityisesti yhteistä osaamista ja toimijoille hyötyä tuottavaan suuntaan.

Oppilaitososuuskunnat ovat koulutusorganisaatioille sekä mahdollisuus että haaste. Opiskelun organisointi opiskelijayritysten kautta eroaa luokkahuone- tai luentosaliopiskelusta ja asettaa sekä opiskelijoille että opettajille uudenlaisia vaatimuksia. Oikeassa yrityksessä oppiminen ja käytännönläheinen toiminta luovat myönteistä asennetta opiskelua kohtaan. Opettaja siirtyy enemmän taustalle, mutta toisaalta, opiskelijat saattavat tarvita opiskelijayrityksissä toimiessaan opettajan tukea ja tietoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Opiskelijayritysten strateginen hyödyntäminen vaatii opetussuunnitelmatyötä – miten opiskelijayrittäjyys on sisällytetty opetussuunnitelmiin? Monesti opiskelijayrittäjyys käynnistyy vasta toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana. Tiimiyrittäjyys ja yhdessä toimiminen tukevat ja kannustavat, mutta tuovat mukanaan myös yhteiseen päätöksentekoon ja organisointiin liittyviä haasteita.

Pellervo-seuran nettisivuilta http://www.pellervo.fi/tietopankki/koulussa.html löytyy lisää materiaalia oppilaitososuustoiminnasta. Sivustolle lisätään ja päivitetään oppilaitososuustoimintaa koskevaa materiaalia.

Opettajan työelämään tutustumisjakso (OPE-TET)

Opettajan työelämään tutustumisjaksolla opettaja saa tarkemman kuvan työelämässä vaadittavista tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista tutustumalla paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Opettaja päivittää esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä nykypäivän työelämä- ja yritystoimintatietoutta, jota hän voi jakaa oppilailleen ja työyhteisölleen ja. OPE-TET -jakso kestää 1-5 päivää ja työaika on 6-8 tuntia päivässä. TET:ssa opettaja tutustuu ja osallistuu yrityksen tai organisaation toimintaan työntekijöiden opastuksella ennakkoon valmistellun suunnitelman mukaisesti.

Lähde ja lisätietoja: http://peda.net/veraja/tori/pks/ope-tet

Ohjeita oppilaitosyhteistyöhön

Toisella asteella toimiessa kannattaa ottaa yhteyttä suoraan opinto-ohjaajaan. Myös koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä edistävät tahot auttavat yrityksiä oppilaitosyhteistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.