Lukiot

Työelämään tutustuminen (TET-jakso)

Työelämään tutustumisjaksot järjestetään yläkoululaisille. TET-jakson tarkoituksena on lisätä yläkoululaisten työelämän tuntemusta. Useille oppilaille TET-jakso on ensimmäinen työelämäkokemus. TET on hyvä mahdollisuus työnantajille esitellä omaa alaansa ja sen tarjoamia työtehtäviä ammatinvalintapäätöksiään suunnitteleville nuorille.

TET-jakson aikana oppilas tutustuu yksittäisen työnantajan tiloissa tehtävään työhön. TET-opiskelijalla voi teettää avustavia, nuorelle sopivia tehtäviä, mutta TET-opiskelijaa ei voi laskea työvoimaksi. Oppilas tarvitsee työpaikalta ohjaajan, joka toimii työpaikan yhteyshenkilönä ja oppilaan opastajana. Koulun puolesta yhteyshenkilönä toimii koulun opinto-ohjaaja. TET-jakson pituus voi vaihdella luokka-asteittain, yleensä jakso kestää viikosta kahteen.

Lähde ja lisätietoja: http://www.toponetti.fi/koulu-ja-tyoelama/oppilaiden-tet/

Opettajan työelämään tutustumisjakso (OPE-TET)

Opettajan työelämään tutustumisjaksolla opettaja saa tarkemman kuvan työelämässä vaadittavista tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista tutustumalla paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Opettaja päivittää esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä nykypäivän työelämä- ja yritystoimintatietoutta, jota hän voi jakaa oppilailleen ja työyhteisölleen ja OPE-TET -jakso kestää 1-5 päivää ja työaika on 6-8 tuntia päivässä. TET:ssa opettaja tutustuu ja osallistuu yrityksen tai organisaation toimintaan työntekijöiden opastuksella ennakkoon valmistellun suunnitelman mukaisesti.

Lähde ja lisätietoja: http://peda.net/veraja/tori/pks/ope-tet

YES Kummit

YES Kummi tuo tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimii esikuvana nuorille työn tekijänä ja oman alansa ammattilaisena. Yrittäjälle YES Kummit on loistava tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Yhteistyön kautta näet, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu? YES Kummina voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa. 

YES Kummi voi itse päättää, minkälaista yhteistyötä koulun kanssa tekee. Hän esimerkiksi:

kutsuu oppilaita yritysvierailuille
kertoo oman yrittäjätarinansa koululla
toimii neuvonantajina nuorten perustamissa NY-yrityksissä tai osallistuu vierailevana työelämän edustajana muihin NY-ohjelmiin
auttaa asiantuntijan roolissa koulun yrittäjyyskasvatuksessa
antaa vinkkejä nuorille esimerkiksi työnhakuun
lisää kokemuksellaan ja esimerkeillään nuorten työelämätuntemusta ja luo yrittäjämäistä asennetta tulevaisuuden tekijöihin

YES Kummit ovat sitoutuneita toimimaan verkostossa omien aikataulujensa puitteissa. Jos olet kiinnostunut toimimaan YES Kummina, voit rekisteröityä kummiksi yeskummit.fi -palvelussa.

Lisätietoja: http://www.yes-keskus.fi/palvelut/koulu-yritys-yhteistyo

Yritysvierailut ja yrittäjän vierailut oppilaitoksissa

Monet luokat käyvät mielellään yritysvierailuilla erityisesti paikallisissa yrityksissä, luokkaretkien ja ekskursioiden yhteydessä kauempanakin. Yritysvierailuilla, niin kuin muussakin yritys-oppilaitosyhteistyössä, yritys saa tuntumaa tulevaan työvoimaan. Oppilaiden vierailut voivat liittyä johonkin tiettyyn kurssiin tai oppiaineeseen, jolloin yritykseen tutustuminen tapahtuu tietystä näkökulmasta. Yritysvierailujen avulla nuori muodostaa mielikuvan yrityksestä tulevaisuuden työpaikkana ja yritys voi luoda kiinnostusta toimintaansa kohtaan. On tärkeää tehdä yritysten tarjoamia monipuolisia ammatteja ja uramahdollisuuksia näkyväksi alueen nuorille. Yrittäjä tai yrityksen edustaja voi myös vierailla oppilaitoksissa keskustelemassa oppilaiden kanssa esimerkiksi liittyen johonkin teemaan, kuten työnhakuun ja hyviin toimintatapoihin työpaikalla, tai antaa eväitä henkilökohtaisen talouden hallintaan oppitunnilla yhdessä opettajan kanssa. Yritysvierailut ovat yleisiä jokaisella koulutusasteella. Vierailun sisältö ja tavoitteet tulee miettiä kohderyhmän mukaan yhdessä opettajan kanssa. Vierailuja tehdään usein esimerkiksi teemapäivinä ja yrittäjyysviikoilla.

Lähde ja lisätietoja: http://193.208.197.11/kasvuyrittajyyteen/opetuksenyrityspalat/tiedostot/OpetuksenYrityspalat_www.pdf

Opiskelijamessut

Opiskelijoille suunnattuja messuja järjestetään useita vuosittain, ja niissä esitellään erilaisia koulutus- ja työpaikkamahdollisuuksia. Opiskelijamessut ovat erittäin hyvä paikka yritykselle näkyä, sillä opiskelijamessut vetävät opiskelijoita runsain joukoin paikalle. Messuilla opiskelijat saavat tietoa yrityksen toimialasta ja mahdollisuuksista työllistyä kesätöihin ja valmistumisen jälkeiseen työsuhteeseen. Messut ovat yritykselle hyvä paikka päästä juttelemaan alan opiskelijoiden kanssa. Samoin opiskelijoilla on loistava tilaisuus päästä kyselemään yrityksestä, johon kiinnostaisi työllistyä. Opiskelijamessuja ovat muun muassa pääasiassa toiselle asteelle suunnatut Studia- ja Rekrymessut sekä peruskoulusta valmistuville suunnatut Next Step-messut.

Nuori Yrittäjyys ry (NY)

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) tarkoitus on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa erilaisia opinto-ohjelmia peruasteesta korkea-asteelle asti. NY-toiminta on yritykselle loistava mahdollisuus toteuttaa yhteiskuntavastuuta - toiminnassa sijoitetaan suoraan tulevaisuuteen. Osallistumalla NY:n toimintaan yrittäjä voi jakaa osaamistaan ja olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen.

Lähde ja lisätietoja: http://finland.ja-ye.eu/pls/apex31mb/f?p=17000:1001:2564657468518423

Oppilaitososuustoiminta

Oppilaitososuuskunnat ovat yleistyneet yrittäjyyttä ja oppimista yhdistävänä oppimisympäristönä erityisesti ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Niitä on myös yli 10 lukiossa. Ensimmäinen oppilaitososuuskunta perustettiin Jyväskylän ammattikorkeakouluun vuonna 1997. Oppilaitososuuskunta on oikea yritys, jossa opiskelijat oppivat yrittäjyyden eri osa-alueita käytännön asiakasprojekteissa.

Se, että opiskelijat ovat useimmiten valinneet opiskelijayrityksen muodoksi osuuskunnan, johtunee paljolti siitä, että osuustoiminnallinen yrittäminen on jo lähtökohdiltaan yhteisyrittämistä. Osuuskunta on liikeyhteisön ohella aina myös henkilöyhteisö eikä pääomayhteisö. Tällainen perusta soveltuu erinomaisesti tiimiyrittämiseen. Lisäksi oppilaitososuuskunta on kohtuullisen helppo perustaa, sillä se vaatii vain pienen pääomapanostuksen ja opiskelijat voivat muokata perustamisvaiheessa yrityksen sääntöjä joustavasti.

Osuuskuntamuotoiseen yrittäjyyteen liitetään demokraattisuuden, tasapuolisuuden, rehellisyyden sekä paikallisen ja yleisesti kestävän kehittämisen arvoja. Oppilaitososuuskuntaa perustaessaan opiskelijat voivat rakentaa toimintaansa erityisesti yhteistä osaamista ja toimijoille hyötyä tuottavaan suuntaan.

Oppilaitososuuskunnat ovat koulutusorganisaatioille sekä mahdollisuus että haaste. Opiskelun organisointi opiskelijayritysten kautta eroaa luokkahuone- tai luentosaliopiskelusta ja asettaa sekä opiskelijoille että opettajille uudenlaisia vaatimuksia. Oikeassa yrityksessä oppiminen ja käytännönläheinen toiminta luovat myönteistä asennetta opiskelua kohtaan. Opettaja siirtyy enemmän taustalle, mutta toisaalta, opiskelijat saattavat tarvita opiskelijayrityksissä toimiessaan opettajan tukea ja tietoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Opiskelijayritysten strateginen hyödyntäminen vaatii opetussuunnitelmatyötä – miten opiskelijayrittäjyys on sisällytetty opetussuunnitelmiin? Monesti opiskelijayrittäjyys käynnistyy vasta toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana. Tiimiyrittäjyys ja yhdessä toimiminen tukevat ja kannustavat, mutta tuovat mukanaan myös yhteiseen päätöksentekoon ja organisointiin liittyviä haasteita.

Pellervo-seuran nettisivuilta http://www.pellervo.fi/tietopankki/koulussa.html löytyy lisää materiaalia oppilaitososuustoiminnasta. Sivustolle lisätään ja päivitetään oppilaitososuustoimintaa koskevaa materiaalia.

Ohjeita oppilaitosyhteistyöhön

Toisella asteella toimiessa kannattaa ottaa yhteyttä suoraan opinto-     ohjaajaan. Myös koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä edistävät tahot auttavat yrityksiä oppilaitosyhteistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.