Yläkoulu

Työelämään tutustuminen (TET-jakso)

Työelämään tutustumisjaksot järjestetään yläkoululaisille. TET-jakson tarkoituksena on lisätä yläkoululaisten työelämän tuntemusta. Useille oppilaille TET-jakso on ensimmäinen työelämäkokemus. TET on hyvä mahdollisuus työnantajille esitellä omaa alaansa ja sen tarjoamia työtehtäviä ammatinvalintapäätöksiään suunnitteleville nuorille.

TET-jakson aikana oppilas tutustuu yksittäisen työnantajan tiloissa tehtävään työhön. TET-opiskelijalla voi teettää avustavia, nuorelle sopivia tehtäviä, mutta TET-opiskelijaa ei voi laskea työvoimaksi. Oppilas tarvitsee työpaikalta ohjaajan, joka toimii työpaikan yhteyshenkilönä ja oppilaan opastajana. Koulun puolesta yhteyshenkilönä toimii koulun opinto-ohjaaja. TET-jakson pituus voi vaihdella luokka-asteittain, yleensä jakso kestää viikosta kahteen.

Lähde ja lisätietoja: http://www.toponetti.fi/koulu-ja-tyoelama/oppilaiden-tet/

Opettajan työelämään tutustumisjakso (OPE-TET)

Opettajan työelämään tutustumisjaksolla opettaja saa tarkemman kuvan työelämässä vaadittavista tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista tutustumalla paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Opettaja päivittää esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä nykypäivän työelämä- ja yritystoimintatietoutta, jota hän voi jakaa oppilailleen ja työyhteisölleen ja. OPE-TET -jakso kestää 1-5 päivää ja työaika on 6-8 tuntia päivässä. TET:ssa opettaja tutustuu ja osallistuu yrityksen tai organisaation toimintaan työntekijöiden opastuksella ennakkoon valmistellun suunnitelman mukaisesti.

Lähde ja lisätietoja: http://peda.net/veraja/tori/pks/ope-tet

YES Kummit

YES Kummi tuo tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimii esikuvana nuorille työn tekijänä ja oman alansa ammattilaisena. Yrittäjälle YES Kummit on loistava tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Yhteistyön kautta näet, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu? YES Kummina voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa. 

YES Kummi voi itse päättää, minkälaista yhteistyötä koulun kanssa tekee. Hän esimerkiksi:

  • kutsuu oppilaita yritysvierailuille
  • kertoo oman yrittäjätarinansa koululla
  • toimii neuvonantajina nuorten perustamissa NY-yrityksissä tai osallistuu vierailevana työelämän edustajana muihin NY-ohjelmiin
  • auttaa asiantuntijan roolissa koulun yrittäjyyskasvatuksessa
  • antaa vinkkejä nuorille esimerkiksi työnhakuun
  • lisää kokemuksellaan ja esimerkeillään nuorten työelämätuntemusta ja luo yrittäjämäistä asennetta tulevaisuuden tekijöihin

YES Kummit ovat sitoutuneita toimimaan verkostossa omien aikataulujensa puitteissa. Jos olet kiinnostunut toimimaan YES Kummina, voit rekisteröityä kummiksi yeskummit.fi -palvelussa.

Lisätietoja: http://www.yes-keskus.fi/palvelut/koulu-yritys-yhteistyo

Sponsorointi

Sponsorointi tarkoittaa jonkin oppilaitoksen hankkeen rahoittamista tai tukemista taloudellisesti. Sponsori ei saa vaikuttaa hankkeen sisältöön, vaan sponsorin vastike tuesta rajautuu logoon ja sen saamaan näkyvyyteen. Koulun ulkopuolelle suuntautuvassa markkinoinnissa sponsori voi mainita tukevansa koulun hanketta. Sponsoroinnin ja muun kaupallisen yhteistyön ehdot ja toteuttamismuodot eivät saa olla ristiriidassa koulun kasvatus- ja opetustehtävän kanssa. Huomioliivien hankkiminen, liikuntatapahtumien sponsorointi ja arpajaispalkintojen tarjoaminen luokkaretkirahaston kartuttamista varten ovat esimerkkejä sponsoroinnista.

Lähde ja lisätietoja: http://www.oph.fi/tiedotteet/2003/004

Taksvärkkipäivät

Taksvärkki-sanaa käytetään koululaisten vuosittaisesta kampanjasta, jolla kerätään rahaa kehitysyhteistyöhön. Taksvärkkipäivänä keräykseen osallistuvat koululaiset työskentelevät päivän ajan koulun ulkopuolella ja lahjoittavat työnsä tuoton keräykselle. Oppilas tekee itse hankkimassaan työpaikassa tai kotona työn, josta saatu palkka tilitetään ennalta määrättyyn kohteeseen. Yritykset voivat tukea taksvärkkitoimintaa tarjoamalla oppilaille päiväksi työtä yrityksessään tai lahjoittamalla tunnin palkan keräykseen.

Lähde ja lisätietoja: http://www.taksvarkki.fi/taksvarkki2011/kampanjat

Yrityskummit

Yritys voi hankkia itselleen koulusta kummiluokan. Kummiluokan oppilaille avautuu mahdollisuus nähdä käytännön työelämää pitkäjänteisesti. Luokka voi tutustua monipuolisesti kummiyrityksensä eri toimialoihin, markkinointiin, tuotehallintaan ja sidosryhmiin. Kummiyritykset voivat myös ottaa TET-jaksolaisia ja kesätyöntekijöitä kummiluokaltaan. Yhteistyö suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa siten, että sillä on selkeät ja toteutettavissa olevat tavoitteet. Yrityskummitoimintaa harjoitetaan alakoulusta korkea-asteelle asti. Toiminnan sisältö, muoto ja tavoitteet tulee miettiä kohderyhmän mukaan.

Lähde ja lisätietoja: http://www.yrityskummit.fi/

Yritysvierailut ja yrittäjän vierailut oppilaitoksissa

Monet luokat käyvät mielellään yritysvierailuilla erityisesti paikallisissa yrityksissä, luokkaretkien ja ekskursioiden yhteydessä kauempanakin. Yritysvierailuilla, niin kuin muussakin yritys-oppilaitosyhteistyössä, yritys saa tuntumaa tulevaan työvoimaan. Oppilaiden vierailut voivat liittyä johonkin tiettyyn kurssiin tai oppiaineeseen, jolloin yritykseen tutustuminen tapahtuu tietystä näkökulmasta. Yritysvierailujen avulla nuori muodostaa mielikuvan yrityksestä tulevaisuuden työpaikkana ja yritys voi luoda kiinnostusta toimintaansa kohtaan. On tärkeää tehdä yritysten tarjoamia monipuolisia ammatteja ja uramahdollisuuksia näkyväksi alueen nuorille. Yrittäjä tai yrityksen edustaja voi myös vierailla oppilaitoksissa keskustelemassa oppilaiden kanssa esimerkiksi liittyen johonkin teemaan, kuten työnhakuun ja hyviin toimintatapoihin työpaikalla, tai antaa eväitä henkilökohtaisen talouden hallintaan oppitunnilla yhdessä opettajan kanssa. Yritysvierailut ovat yleisiä jokaisella koulutusasteella. Vierailun sisältö ja tavoitteet tulee miettiä kohderyhmän mukaan yhdessä opettajan kanssa. Vierailuja tehdään usein esimerkiksi teemapäivinä ja yrittäjyysviikoilla.

Lisätietoja: http://193.208.197.11/kasvuyrittajyyteen/opetuksenyrityspalat/tiedostot/OpetuksenYrityspalat_www.pdf

Nuori Yrittäjyys ry (NY)

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) tarkoitus on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa erilaisia opinto-ohjelmia perusasteesta korkea-asteelle asti. NY-toiminta on yritykselle loistava mahdollisuus toteuttaa yhteiskuntavastuuta - toiminnassa sijoitetaan suoraan tulevaisuuteen. Osallistumalla NY:n toimintaan yrittäjä voi jakaa osaamistaan ja olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen.

Lähde ja lisätietoja: http://finland.ja-ye.eu/pls/apex31mb/f?p=17000:1001:2564657468518423

Ohjeita oppilaitosyhteistyöhön

Yläkoulujen kanssa toimiessa kannattaa ottaa yhteyttä suoraan opinto-ohjaajaan. Myös koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä edistävät tahot auttavat yrityksiä oppilaitosyhteistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.