Yliopistot

Harjoittelut yliopistossa

Yliopistotutkintoihin harjoittelu voi sisältyä joko pakollisena tai valinnaisena. Pakollista harjoittelu on yliopistossa esimerkiksi psykologian, farmasian ja lääketieteellisten alojen koulutuksessa. Harjoittelun laajuus vaihtelee tutkinnoittain, mutta keskimäärin sen pituus on kolme kuukautta. Harjoittelun sisällöt, tavoitteet, laajuus yms. yksityiskohdat on määritelty koulutusohjelmittain.

Työharjoittelun aikana opiskelija perehtyy ohjatusti oman ammattialansa käytännön työtehtäviin todellisessa työympäristössä. Harjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa oppimiaan asioita käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu valmentaa opiskelijaa tuleviin työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.

Harjoittelu suoritetaan koulutusohjelman määrittelemänä ajankohtana joko osissa tai yhtäjaksoisesti. Harjoittelun voi suorittaa joko kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä.

Harjoittelijaa ei saa käyttää yrityksen vakituisen henkilökunnan korvaajana, eikä harjoittelijalla saa olla vaikutusta muun henkilökunnan työsuhteisiin.

Työharjoittelusta on suositeltavaa tehdä kirjallinen harjoittelusopimus työnantajan ja opiskelijan kesken. Siinä sovitaan tarkemmin harjoittelun yksityiskohdista, kuten sen ajanjaksosta, työajasta, sekä suoritettavista työtehtävistä. Työharjoittelu tehdään yleensä työsuhteessa, jolloin tulee lisäksi tehdä työsopimus. Tällöin tulevat noudatettavaksi normaalit työsuhteen ehdot, ja esimerkiksi palkkaa tulee maksaa työehtosopimuksen mukaan. Usein opiskelijat tekevät työharjoittelun mielellään kesälomalla. Opintolinjasta riippuen opiskelijoiden kesäloma alkaa huhti- tai toukokuussa ja päättyy elo-syyskuun vaihteessa.

Yritys voi saada työharjoittelijan joskus nopeallakin aikataululla (alle viikko), mutta harjoittelijanhankintaprosessi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin muutamaa kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa, jotta yritys saa varmasti pätevän ja oikeanlaisen henkilön harjoittelemaan. Asioiden selvittäminen ja sopimusten tekeminen saattavat viedä aikaa. Työharjoittelupaikkoja kaivataan ympäri vuoden.

Lähde ja lisätietoja: http://www.tyoelamaan.fi/fi-FI/tyoharjoittelu-ja-tyossaoppiminen/

YES Kummit

YES Kummi tuo tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimii esikuvana nuorille työn tekijänä ja oman alansa ammattilaisena. Yrittäjälle YES Kummit on loistava tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Yhteistyön kautta näet, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu? YES Kummina voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa. 

YES Kummi voi itse päättää, minkälaista yhteistyötä koulun kanssa tekee. Hän esimerkiksi:

  • kutsuu oppilaita yritysvierailuille
  • kertoo oman yrittäjätarinansa koululla
  • toimii neuvonantajina nuorten perustamissa NY-yrityksissä tai osallistuu vierailevana työelämän edustajana muihin NY-ohjelmiin
  • auttaa asiantuntijan roolissa koulun yrittäjyyskasvatuksessa
  • antaa vinkkejä nuorille esimerkiksi työnhakuun
  • lisää kokemuksellaan ja esimerkeillään nuorten työelämätuntemusta ja luo yrittäjämäistä asennetta tulevaisuuden tekijöihin

YES Kummit ovat sitoutuneita toimimaan verkostossa omien aikataulujensa puitteissa. Jos olet kiinnostunut toimimaan YES Kummina, voit rekisteröityä kummiksi yeskummit.fi -palvelussa.

Lisätietoja: http://www.yes-keskus.fi/palvelut/koulu-yritys-yhteistyo

Opettajan työelämään tutustumisjakso (OPE-TET)

Opettajan työelämään tutustumisjaksolla opettaja saa tarkemman kuvan työelämässä vaadittavista tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista tutustumalla paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Opettaja päivittää esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä nykypäivän työelämä- ja yritystoimintatietoutta, jota hän voi jakaa oppilailleen ja työyhteisölleen ja. OPE-TET -jakso kestää 1-5 päivää ja työaika on 6-8 tuntia päivässä. TET:ssa opettaja tutustuu ja osallistuu yrityksen tai organisaation toimintaan työntekijöiden opastuksella ennakkoon valmistellun suunnitelman mukaisesti.

Lähde ja lisätietoja: http://peda.net/veraja/tori/pks/ope-tet

Opinnäytetyön aiheet korkeakouluille

Opinnäytetyö on korkeakouluopintoihin kuuluva opiskelijan oppimisprosessi, jota oppilaitoksen ja opinnäytetyön toimeksiantajan edustaja ohjaa. Opinnäytetyö mahdollistaa hyvin pitkälle menevän toimeksiantajan tarpeiden mukaisen tavoite- ja toiminta-asetuksen. Opinnäytetyöprosessissa voidaan hyödyntää sujuvasti korkeakoulujen sekä opetus- että TKI-toiminnon osaaminen ja alan tutkimustieto. Opinnäyte tehdään opintojen loppupuolella ja pääsääntöisesti työelämän toimeksiannosta.

Eri oppilaitoksilla on eri tyylisiä sekä laajuisia opinnäytetöitä. Yliopistoilla on esimerkiksi lyhyempiä, noin 1-1½ kk pituisia kandintöitä sekä pidempiä, usean kuukauden mittaisia gradutöitä. Lisäksi yliopistojen teknisellä puolella on omat diplomintyönsä ja ammattikorkeakouluilla omat opinnäytetyönsä, joiden pituus on pääosin muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen.

Mikäli yritys tarvitsee esimerkiksi jollekin tutkimukselle tekijää, mutta ei ole varma siitä, minkä oppilaitoksen tai koulutusohjelman opiskelijat olisivat sopivimpia sitä tekemään, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä oppilaitosten koulutuspäälliköihin tai opintosihteereihin. Heidän kauttaan asiaa saadaan eteenpäin ja löydetään oikeat opiskelijaryhmät, joille työtä ehdottaa.

Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi suunnittelu- tai tuotekehitystyö, tutkimus, soveltava tutkimus, selvitystehtävä, kehittämistyö tai -tehtävä, riippuen oppilaitoksesta ja koulutusohjelmasta.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön kautta opiskelija luo omia kontakteja työelämään ja antaa näytön suuntautumisestaan ja työskentelytavoistaan.

Opinnäytetyön ohjaajina toimivat työn toimeksiantajan edustaja ja koulun nimeämä ohjaava opettaja. Työn toimeksiantanut organisaatio voi maksaa korvausta opiskelijalle opinnäytetyön tekemisestä. Opinnäytteen tarjonneelta yritykseltä vaaditaan sitoutumista opinnäytettä tekevän opiskelijan tukemiseen.

Opinnäytetyön aihetta opiskelijoille annettaessa kannattaa ottaa huomioon, ettei opiskelijoilla ole välttämättä mahdollista lähteä tekemään työtä esimerkiksi viikon varoitusajalla, joten aihe kannattaa ilmoittaa kouluille hyvissä ajoin.

Lähde ja lisätietoja http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/tutkimus_kehitys/tarjoa_opnt_aihetta

http://www.opiskelijankuopio.fi/yrityksille.php# -> opinnäytetyöt

Yritysvierailut ja yrittäjän vierailut oppilaitoksissa

Monet luokat käyvät mielellään yritysvierailuilla erityisesti paikallisissa yrityksissä, luokkaretkien ja ekskursioiden yhteydessä kauempanakin. Yritysvierailuilla, niin kuin muussakin yritys-oppilaitosyhteistyössä, yritys saa tuntumaa tulevaan työvoimaan. Oppilaiden vierailut voivat liittyä johonkin tiettyyn kurssiin tai oppiaineeseen, jolloin yritykseen tutustuminen tapahtuu tietystä näkökulmasta. Yritysvierailujen avulla nuori muodostaa mielikuvan yrityksestä tulevaisuuden työpaikkana ja yritys voi luoda kiinnostusta toimintaansa kohtaan. On tärkeää tehdä yritysten tarjoamia monipuolisia ammatteja ja uramahdollisuuksia näkyväksi alueen nuorille. Yrittäjä tai yrityksen edustaja voi myös vierailla oppilaitoksissa keskustelemassa oppilaiden kanssa esimerkiksi liittyen johonkin teemaan, kuten työnhakuun ja hyviin toimintatapoihin työpaikalla, tai antaa eväitä henkilökohtaisen talouden hallintaan oppitunnilla yhdessä opettajan kanssa. Yritysvierailut ovat yleisiä jokaisella koulutusasteella. Vierailun sisältö ja tavoitteet tulee miettiä kohderyhmän mukaan yhdessä opettajan kanssa. Vierailuja tehdään usein esimerkiksi teemapäivinä ja yrittäjyysviikoilla.

Nuori Yrittäjyys ry (NY)

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) tarkoitus on edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa erilaisia opinto-ohjelmia peruasteesta korkea-asteelle asti. NY-toiminta on yritykselle loistava mahdollisuus toteuttaa yhteiskuntavastuuta - toiminnassa sijoitetaan suoraan tulevaisuuteen. Osallistumalla NY:n toimintaan yrittäjä voi jakaa osaamistaan ja olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen

Lähde ja lisätietoja: http://finland.ja-ye.eu/pls/apex31mb/f?p=17000:1001:2564657468518423

Ohjeita oppilaitosyhteistyöhön korkea-asteella

Monilla linjoilla opiskelijat jäävät kesälomalle jo huhtikuun alussa ja palaavat koulun penkille vasta syyskuussa. Valtaosa opiskelijoista on töissä tämän ajanjakson, joten kontaktoinnit, oli kyseessä sitten millainen yhteistyö tahansa, on hyvä tehdä hyvissä ajoin viimeistään kalenterivuoden alussa

Harjoittelua ja opinnäytetöitä tarjoavien yritysten olisi hyvä ilmoittaa tarpeistaan ajoissa, jotta kaikki kiinnostuneet oppilaat ehtivät reagoimaan. Kouluissa opintosihteerit ja koulutuspäälliköt pystyvät jakamaan yleisesti opiskelijoille informaatiota. Vain tietyille linjoille tarkoitettua informaatiota saa kulkemaan todennäköisesti parhaiten koulutusalan opettajien kautta. Koulutuslinjojen opettajat ja muun informaation saa selville juuri opintosihteeriltä tai koulutuspäälliköltä.

Osallistumalla opintokokonaisuuksien suunnitteluun voi vaikuttaa parhaiten toimialan osaamiseen ja siihen, millaisia asioita alalle valmistuvat opiskelijat kohtaavat opinnoissaan ja mitä he näin ollen työelämään siirtyessään tietävät.

Monissa oppilaitoksissa on myös opiskelijaprojekteja, joita yritykset voivat kehittää, ostaa, sponsoroida tai muuten tukea tai vaikkapa antaa opiskelijoille toimeksiannon ratkaistavaksi.Opiskelijaryhmät voivat tehdä myös omalle alalleen erilaisia yrityksiä hyödyttäviä tutkimuksia. Opiskelijoiden ajattelutapa on nuorekas, joten he voivat tarttua asioihin, joita jo kokeneemmat yrittäjät eivät tule ajatelleeksikaan.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa parantaa myös yrityksen julkikuvaa ja nostaa profiilia ja tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa tulevaisuuden työpaikkana.

Yrityksillä on mahdollisuus myös lähteä kumppaniyritykseksi oppilaitoksiin, jolloin yritys saa itselleen tietyn opiskelijaryhmän yhteistyöhön. Tämän yhteistyön kautta opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi projekteja (tutkimuksia, markkinointimateriaaleja, asiakasiltojen järjestämistä) yritykselle ja antavat nuorekasta näkökulmaa yrityksen toimintatapoihin. Vastineeksi yritykset sitoutuvat esimerkiksi luennoimaan opiskelijoille ja tarjoamaan yhteistyötä jatkossakin.

Kaikessa yhteistyössä on tärkeää molemien osapuolten hyötyminen. Yritysten ja koulujen välinen yhteistyö on paras työväline koulutyön ja opetuksen rikastuttamiseksi, nuorten ammatinvalinnan helpottamiseksi ja yritysten tulevan henkilöstön saannin turvaamiseksi.